Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52747
Title: Pháp luật về Hợp đồng nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài dưới giác độ pháp luật Việt Nam và tương quan so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 0
Authors: Nông, Quốc Bình, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hoài Quy
Keywords: Luật Quốc tế;Hợp đồng nhượng quyền thương mại;Pháp luật Việt Nam;Luật thương mại
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 107 tr. + Đĩa mềm; Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52747
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003002.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.