Pháp luật về Hợp đồng nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài dưới giác độ pháp luật Việt Nam và tương quan so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 0

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52747Pháp luật về Hợp đồng nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài dưới giác độ pháp luật Việt Nam và tương quan so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 0

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52747