Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra theo pháp luật dân sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52748Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra theo pháp luật dân sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52748