Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận Hoàng Mai : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52756Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận Hoàng Mai : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52756