Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 62 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52757Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 62 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52757