Những vấn đề pháp lý đặt ra từ việc tái cơ cấu Doanh nghiệp nhà nước : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52763Những vấn đề pháp lý đặt ra từ việc tái cơ cấu Doanh nghiệp nhà nước : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52763