Quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh – Thực tiện tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52767Quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh – Thực tiện tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52767