Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52768
Title: So sánh pháp luật về điều khoản hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của Liên minh Châu Âu và Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Bùi, Nguyên Khánh , người hướng dẫn
Cù, Hồng Anh
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 74 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52768
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003660_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 911.98 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.