Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52781
Title: Giáo dục pháp luật kết hợp với giáo dục đạo đức cho trẻ em trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Hoàng, Thị Kim Quế, Người hướng dẫn
Đỗ, Mạnh Cường
Keywords: Giáo dục đạo đức;Trẻ em;Quận Cầu Giấy
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 78 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nuớc và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52781
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003646_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.