Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52788
Title: Tội trộm cắp tài sản theo Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở các số liệu địa bàn thành phố Hồ Chí Minh) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Chu, Thị Trang Vân , Người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Tùng
Keywords: Tội trộm cắp tài sản;Tội phạm;Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 104 tr. + CD-ROM
Khái quát những vấn đề lý luận, lịch sử về Tội trộm cắp tài sản. Nghiên cứu dấu hiệu pháp lý của Tội trộm cắp tài sản theo quy định của BLHS Việt Nam hiện hành; Phân biệt Tội trộm cắp tài sản với một số tội phạm cùng loại hoặc có liên quan. Đánh giá thực t (...)
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52788
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002679_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 424.64 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.