Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52810
Title: Pháp luật Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới về trách nhiệm bồi thường của nhà nước : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60
Authors: Trần, Minh Ngọc, người hướng dẫn
Hoàng, Xuân Hoan
Keywords: Luật Quốc tế;Pháp luật Việt Nam;Trách nhiệm bồi thường của nhà nước;Luật Hiến pháp
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Tìm hiểu sơ lược về sự hình thành chế định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của một số nước trên thế giới và Việt Nam. Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật hiện hành của Việt N (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52810
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002994.pdf
  • Description : 
  • Size : 1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.