Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52820
Title: Thừa kế thế vị theo quy định của Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2005 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Phùng, Trung Tập , người hướng dẫn
Nguyễn, Viết Giang
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật dân sự;Thừa kế thế vị;Bộ luật Dân sự
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Làm rõ một số vấn đề lý luận về thừa kế thế vị: khái niệm, chủ thể thừa kế thế vị, di sản thừa kế thế vị, quyền và nghĩa vụ của người thừa kế thế vị, điều kiện và nguyên tắc hưởng thừa kế thế vị. Làm rõ sự hình thành và phát triển của các quy định về thừa (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52820
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002689_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 691.14 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.