Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52828
Title: Bộ luật Hồng Đức – nội dung cơ bản và giá trị đương đại : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01
Authors: Hoàng, Thị Kim Quế, người hướng dẫn
Đặng, Thị Hải Hằng
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử về nhà nước và pháp luật - Khoa Luật -- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52828
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003391.pdf
  • Description : 
  • Size : 794.85 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.