Pháp luật về chào bán cổ phiếu ra công chúng của ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52831Pháp luật về chào bán cổ phiếu ra công chúng của ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52831