Biện pháp tư pháp: Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại theo Bộ luật hình sự năm 1999 : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52835Biện pháp tư pháp: Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại theo Bộ luật hình sự năm 1999 : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52835