Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52839
Title: Văn hóa pháp luật trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01
Authors: Hoàng, Thị Kim Quế, người hướng dẫn
Nguyễn, Đình Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật - Khoa Luật -- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52839
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003379.pdf
  • Description : 
  • Size : 565.65 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.