Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến nuôi tôm nước lợ ven biển tỉnh Thanh Hóa: Luận án TS. Môi trường trong phát triển bền vững (Thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53091Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến nuôi tôm nước lợ ven biển tỉnh Thanh Hóa: Luận án TS. Môi trường trong phát triển bền vững (Thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53091