Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53091
Title: Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến nuôi tôm nước lợ ven biển tỉnh Thanh Hóa: Luận án TS. Môi trường trong phát triển bền vững (Thí điểm)
Authors: Nguyễn, Chu Hồi, người hướng dẫn
Cao, Lệ Quyên
Issue Date: 2016
Publisher: Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường
Abstract: Luận án TS. Môi trường trong phát triển bền vững (Thí điểm) -- Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53091
Appears in Collections:CRES - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003122.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.