Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53093
Title: Quan hệ tương tác giữa điều kiện tự nhiên với đời sống văn hóa của cư dân làng Việt cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60
Authors: Vũ, Minh Giang, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Phương Anh
Keywords: Cư dân;Làng Việt cổ Đường Lâm;Sơn Tây;Điều kiện tự nhiên;Đời sống văn hóa
Issue Date: 2008
Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển
Abstract: 106 tr. + CD-ROM
Tổng quan về điều kiện tự nhiên và lịch sử hình thành làng Việt cổ Đường Lâm - tập trung tìm hiểu những nhân tố có tác động mạnh và trực tiếp đến đời sống văn hóa của cư dân làng Việt cổ Đường Lâm. Nghiên cứu đời sống văn hóa sản xuất và tổ chức xã hội của (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53093
Appears in Collections:IVIDES - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01379_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 8.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.