Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53101
Title: Study on HANLYU impact to Vietnamese teenagers' awareness of Korea image = Nghiên cứu ảnh hưởng của HANLYU tới nhận thức về hình ảnh thương hiệu Hàn Quốc của thanh thiếu niên Việt Nam. Luận văn ThS. Khu vực học : 60 31 60
Authors: Phạm, Đức Dương , người hướng dẫn
Kim, Min Jung
Keywords: Thương hiệu;Hàn Quốc;Thanh niên;Văn hóa đại chúng
Issue Date: 2012
Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển
Abstract: 140 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53101
Appears in Collections:IVIDES - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02051000034_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.71 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.