Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53146
Title: Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản từ năm 1990 đến nay: Nghiên cứu trường hợp Manga Nhật Bản được phát hành tại Việt Nam: Luận văn ThS. Khu vực học: 60 22 01 13
Authors: Nguyễn, Thị Việt Thanh , người hướng dẫn
Kurokawa, Yuichiro
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển
Abstract: 94 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53146
Appears in Collections:IVIDES - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050003167.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.88 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.