Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53152
Title: Không gian văn hóa làng Tam Á: Luận văn ThS. Khu vực học: 60 22 01 13
Authors: Nguyễn, Thị Huế, người hướng dẫn
Hà, Thị Loan
Keywords: Việt Nam học;Không gian văn hóa;Văn hóa làng
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển
Abstract: 107 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53152
Appears in Collections:IVIDES - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050002424_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.11 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.