Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53160
Title: Nguyên sử
元史
Authors: Tống Liêm
宋濂
Keywords: Sử
Issue Date: 1370
Abstract: Tổng cộng sách có 210 quyển, 11.323 trang, bao gồm các phần: bản kỷ 47 quyển, chí 58 quyển, biểu 8 quyển, liệt truyện 97 quyển. Nguyên sử là một tác phẩm do Tống Liêm (1310-1381) và một số quan lại khác phụng mệnh Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương biên soạn n (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53160
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nguyensuq178-q210.pdf
  • Description : 
  • Size : 38.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.