Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNhóm Trương Đình Ngọc
dc.contributor.author張廷玉等
dc.date.accessioned2017-05-17T11:01:06Z-
dc.date.available2017-05-17T11:01:06Z-
dc.date.issued2006-07-05
dc.date.issued2006-01-13
dc.identifier.degreecodeSách in
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53219-
dc.description.abstractBộ sử viết theo lối kỷ truyện do nhóm Trương Đình Ngọc thời nhà Thanh phụng chỉ biên soạn, ghi chép lịch sử 227 năm nhà Minh từ năm Hồng Vũ nguyên niên thời Minh Thái Tổ (1368) cho tới niên hiện Sùng Trinh thứ 17 vua Minh Tư Tông (1644). Bản dưới do Trung (...)
dc.publisherTrung Hoa Thư Cục
dc.publisher中華書局
dc.relation.replacesSử Bộ
dc.subjectLịch sử, Nhà Minh, Minh triều
dc.titleMinh sử
dc.title明史
dc.typeSách lịch sử
dc.language.advisorCổ Hán ngữ
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNhóm Trương Đình Ngọc
dc.contributor.author張廷玉等
dc.date.accessioned2017-05-17T11:01:06Z-
dc.date.available2017-05-17T11:01:06Z-
dc.date.issued2006-07-05
dc.date.issued2006-01-13
dc.identifier.degreecodeSách in
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53219-
dc.description.abstractBộ sử viết theo lối kỷ truyện do nhóm Trương Đình Ngọc thời nhà Thanh phụng chỉ biên soạn, ghi chép lịch sử 227 năm nhà Minh từ năm Hồng Vũ nguyên niên thời Minh Thái Tổ (1368) cho tới niên hiện Sùng Trinh thứ 17 vua Minh Tư Tông (1644). Bản dưới do Trung (...)
dc.publisherTrung Hoa Thư Cục
dc.publisher中華書局
dc.relation.replacesSử Bộ
dc.subjectLịch sử, Nhà Minh, Minh triều
dc.titleMinh sử
dc.title明史
dc.typeSách lịch sử
dc.language.advisorCổ Hán ngữ
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam