Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53242
Title: Bản thiện tiết yếu kinh văn
本善節要經文
Authors: Chưa rõ
Keywords: tôn giáo, tín ngưỡng
Issue Date: 1919
Abstract: 25 trang Tàng bản của Phát thiện đàn xã Đồng Liệt, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Đông. In ngày 16 tháng 3 năm Khải Định Kỷ Mùi 1919.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53242
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Banthientietyeukinhvan_25.pdf
  • Description : 
  • Size : 9.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.