Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53267
Title: Tân tăng hội đồ Ấu học cố sự quỳnh lâm (Quyển 0-3)
新增繪圖幼學故事瓊林(卷首至三)
Authors: Chưa rõ
Keywords: Ấu học, Tiểu học, Quỳnh lâm
Publisher: Chưa rõ
Abstract: Sách giáo khoa bậc tiểu học, viết theo thể văn biền ngẫu, có chú giải âm đọc, từ ngữ, điển cố, minh họa bằng đồ hình. Toàn văn 84 trang, nội dung bao quát nhiều lĩnh vực tự nhiên, xã hội, lịch sử, nhân sinh…. Văn bản hiện còn quyển thủ, quyển 1, quyển 2, q (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53267
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TantanghoidoAuhoccosuquynhlamQuyen0-3新增繪圖幼學故事瓊林(卷首至三).pdf
  • Description : 
  • Size : 30.78 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.