Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53272
Title: Ngọc quyết thần kinh – Tiêu ôn tế thế chân kinh – Táo Vương Thổ Công chân kinh
玉訣神經、 消瘟濟世真經、 灶王土公真經
Authors: Chưa rõ
Keywords: Tôn giáo tín ngưỡng
Issue Date: 1939
Publisher: Tín Thiện đường, Thanh Thiện đàn tàng bản
Abstract: Ngọc quyết chân kinh do Tín Thiện đường in năm Kỷ Mão [1939]; Tiêu ôn tế thế chân kinh do Thanh Thiện đàn in năm Mậu Thìn niên hiệu Bảo Đại thứ 3 [1924]; Táo Vương Thổ công chân kinh do Hải Phòng Thanh Thiện đàn trùng san năm Bảo Đại thứ 7 [1932]. Nội dung (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53272
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Ngocquyetthankinh-Tieuontethechankinh-TaoVuongThoCongchankinh玉訣神經、消瘟濟世真經、灶王土公真經.pdf
  • Description : 
  • Size : 86.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.