Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53275
Title: Khuyết danh [Tạp sao kinh điển Nho gia]
Authors: Chưa rõ
Keywords: Đại học, Luận ngữ, Gia lễ, Tam tự kinh
Publisher: Chưa rõ
Abstract: Văn bản gồm 99 trang, lược sao các sách Đại học chương cú đại toàn, thiên Hương đảng sách Luận ngữ, Tam tự kinh huấn hỗ, Văn Công gia lễ….
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53275
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Khuyetdanh[TapsaokinhdienNhogia].pdf
  • Description : 
  • Size : 43.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.