Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53282
Title: Trích cẩm vựng biên
摘錦彙編
Keywords: Văn học, Nho học, Hán Nôm
Issue Date: 1844
Publisher: Mỹ Văn đường
美文堂
Abstract: Sách in, khổ 26x15cm, gồm 2 tập (đủ 3 quyển), 236 trang. Bản khắc in của Mỹ Văn đường vào mùa hạ năm Thiệu Trị thứ 4. Theo mục lục đầu quyển 1 thì sách gồm 3 quyển. Quyển 1: Nêu và mô tả một số khái niệm đối nhau như trời天, đất地, núi山, sông河,mặt trời日, mặt (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53282
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Trichcamvungbien摘錦彙編q2.pdf
  • Description : 
  • Size : 149.86 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.