Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53297
Title: Trung học Việt sử biên niên toát yếu
Authors: Ngô Giáp Đậu吳甲豆 phụng thảo, Đỗ Văn Tâm phụng nhuận chính
懷德教授舉人吳甲豆著
Keywords: lịch sử
Issue Date: 1907
Abstract: A. 328, 248 tr. Soạn năm Duy Tân nguyên niên Đinh Mùi 1907 Quyển 1: Từ Kinh Dương Vương đến loạn 12 sứ quân. Đầu tiên là ghi chép quốc hiệu, cương vực, dân tộc, thế thứ, niên biểu… Sau đó lần lượt ghi chép lịch sử nước ta từ đời Kinh Dương Vương đến đời vu (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53297
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.