Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53314
Title: Đại Nam nhất thống chí_Q1: Kinh sư
大南一統志卷之一 • 京師
Authors: Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn Cao Xuân Dục, Lưu Đức Xứng, Trần Xán
阮朝國史館 高春育, 劉德稱, 陳燦
Keywords: lịch sử
Issue Date: 1909
Publisher: 順化 Thuận Hoá
Abstract: Q1: Kinh sư (Huế) Bản in, 108 tr. Bản in chụp từ bộ Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn công bố năm Duy Tân 3 (1909) do Hội Nghiên cứu Đông Dương của Nhật Bản tiến hành tại Tokyo vào năm Chiêu Hoà 16 (1941). Địa lý 15 tỉnh, thành phố thuộc (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53314
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.