Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53317
Title: 大南一統志
Đại Nam nhất thống chí_Bản chép tay
Authors: 阮朝國史館 高春育, 劉德稱, 陳燦
Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn Cao Xuân Dục, Lưu Đức Xứng, Trần Xán
Keywords: lịch sử
Issue Date: 1909
Publisher: 順化 Thuận Hoá
Abstract: Quyển mục lục: 45tr, gồm 1 biểu dâng sách, 1 phàm lệ, 1 bảng chức danh, 1 tổng mục. Biểu dâng sách của Tổng tài, Toản tu Quốc sử quán triều Duy Tân đồng ký tên: Cao Xuân Dục 高春育, Lưu Đức Xứng 劉德稱, Trần Xán 陳燦, đề ngày 8 tháng 2 năm Duy Tân 3 (1909) tâu việ (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53317
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.