Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53646
Title: Thiền uyển tập anh ngữ lục và thể tài ngữ lục Thiền tông Việt Nam
Authors: Nguyễn, Phạm Hùng
Trịnh, Ngọc Ánh
Keywords: Văn học Phật giáo;Văn học Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Số 5/2007; 4 tr. ; TNS07564
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53646
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS07564.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.