Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54021
Title: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt
Other Titles: Credit risk management for medium and long term loans at BaoViet Joint Stock Commercial Bank
Authors: Nguyễn, Hữu Đức
Nguyễn, Việt Hà, người hướng dẫn
Keywords: Quản trị rủi ro;Rủi to tín dụng;Ngân hàng;Vay dài hạn;Ngân hàng TMCP Bảo Việt
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại, đồng thời đưa ra một số nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng. Dựa vào các tài liệu thu thập được, luận văn đã phân tích thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt. Từ đó luận văn đã phân tích một số thiếu sót, điểm yếu trong công tác quản trị rủi ro tín dụng đặc biệt là họat động cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt trong giai đoạn 2013 – 2016. Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt trong thời gian tới.
Description: 94 tr. + CD-ROM
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54021
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008307.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.