Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54034
Title: Chuyển giao công nghệ của Nhật Bản vào Việt Nam sau khi hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực. Luận văn ThS. Kinh tế quốc tế: 60 31 01 06
Other Titles: Technology transfer from Japan to Viet Nam after TPP implementation.
Authors: Trần, Trọng Nghĩa
Nguyễn, Việt Khôi, người hướng dẫn
Keywords: Chuyển giao công nghệ;Kinh tế quốc tế;Quan hệ quốc tế;Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP);Nhật Bản;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về chuyển giao công nghệ. Đánh giá thực trạng của chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản vào Việt Nam trong thời gian qua, từ đó tìm ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế đó. Đưa ra những đánh giá về cơ hội tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản vào Việt Nam sau khi TPP được ký kết. Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản vào Việt Nam. Những kết quả nghiên cứu của luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho Chính phủ Việt Nam trong việc hoạch định chính sách thúc đẩy và tăng cường hoạt động chuyển giao công nghệ của Nhật Bản vào Việt Nam sau khi Hiệp định TPP có hiệu lực, bên cạnh đó việc áp dụng đồng bộ các giải pháp được nêu tại luận văn trực tiếp góp phần giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao hiệu quả của hoạt động nhận chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản. Luận văn có thể tiếp tục phát triển theo hướng nghiên cứu mở rộng hơn về hoạt động chuyển giao công nghệ của các nước trên thế giới vào Việt Nam hoặc nghiên cứu chuyên sâu về tác động của những yếu tố riêng biệt như điều chỉnh về đầu tư, thương mại, sở hữu trí tuệ trong hiệp định TPP đến hoạt động chuyển giao công nghệ của Nhật Bản nói riêng và các nước trên thế giới nói chung vào Việt Nam…
Description: 97tr. + CD-ROM
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54034
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008315.pdf
  • Description : 
  • Size : 850.11 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.