Chuyển giao công nghệ của Nhật Bản vào Việt Nam sau khi hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực. Luận văn ThS. Kinh tế quốc tế: 60 31 01 06

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54034Chuyển giao công nghệ của Nhật Bản vào Việt Nam sau khi hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực. Luận văn ThS. Kinh tế quốc tế: 60 31 01 06

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54034