Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế : Luận án TS. Luật: 62. 38. 01. 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54287Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế : Luận án TS. Luật: 62. 38. 01. 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54287