Nhận dạng và phân loại hoa quả trong ảnh màu : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54322Nhận dạng và phân loại hoa quả trong ảnh màu : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54322