Tính toán, thiết kế che chắn bức xạ phòng máy CT SCanner

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54475Tính toán, thiết kế che chắn bức xạ phòng máy CT SCanner

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54475