Tổng hợp một số hợp chất 4-methylquinolin-2(1H)-on thế có chứa hợp phần đường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54476Tổng hợp một số hợp chất 4-methylquinolin-2(1H)-on thế có chứa hợp phần đường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54476