Sự tiếp nối của thể loại truyền kỳ và kỳ án trong văn học Việt Nam 1932 – 1945 qua một số tác giả tiêu biểu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54488Sự tiếp nối của thể loại truyền kỳ và kỳ án trong văn học Việt Nam 1932 – 1945 qua một số tác giả tiêu biểu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54488