Nhận thức tư tưởng "Ngộ tính thành Phật" của học phái Thiền Tông

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54507Nhận thức tư tưởng "Ngộ tính thành Phật" của học phái Thiền Tông

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54507