Về tượng Phật thời Lý

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54522Về tượng Phật thời Lý

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54522