Krung điêng của người Cơ Tu ở tỉnh Thừa Thiên Huế : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 60 22 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54523Krung điêng của người Cơ Tu ở tỉnh Thừa Thiên Huế : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 60 22 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54523