Thiền táng - một phương thức mai táng độc đáo của các vị thiền sư ở thời Hậu Lê

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54526Thiền táng - một phương thức mai táng độc đáo của các vị thiền sư ở thời Hậu Lê

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54526