Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo kinh tế đối ngoại từ năm 1991 đến năm 2010

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54618Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo kinh tế đối ngoại từ năm 1991 đến năm 2010

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54618