Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54657
Title: Điều tâm chuyển nghiệp ác hướng tâm thiện trong giây phút lâm chung từ Kinh Tạng Pali
Authors: Huyền Thanh
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Tư tưởng Phật giáo;Kinh Tạng Pali
Issue Date: 2014
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 5/2014 ; 3 tr. ; TNS08495
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54657
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08495.pdf
  • Description : 
  • Size : 15.98 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.