Ảnh hưởng của một số lĩnh vực đời sống xã hội đến sự phát triển Phật giáo thời Lý - Trần

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54681Ảnh hưởng của một số lĩnh vực đời sống xã hội đến sự phát triển Phật giáo thời Lý - Trần

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54681