Luận về công năng diệu dung của Lục tự niệm Phật "Nam mô A di đà Phật"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54683Luận về công năng diệu dung của Lục tự niệm Phật "Nam mô A di đà Phật"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54683