HSB - Master Theses : [213]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 213
 • 00051000274.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Giáp, Văn Tiệp;  Advisor: Trần, Huy Phương (2018)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về năng lực canh tranh của doanh nghiệp - Nghiên cứu một số kinh nghiệm quốc tế và kinh nghiệm của các tập đoàn kinh tế khác của Việt Nam, rút ra bài học về năng lực cạnh tranh. - Làm rõ năng lực cạnh tranh của công ty CPĐT newland, đánh giá thành công, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng đó - Đưa ra các định hướng, tìm kiếm và đề xuất giải pháp hữu hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty newland trong thời gian tới.

 • 00051000270.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Trọng Thủy;  Advisor: Trịnh, Trọng Huy (2017)

 • Kết quả của luận văn là Hệ thống hóa vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa doanh nghiệp và mô hình văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng Việt Nam thịnh vượng – VP Bank. Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng Việt Nam thịnh vượng – VP Bank.

 • 00051000264.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Bích Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thắng (2017)

 • Luận văn đã tổng hợp các lý thuyết và mô hình nghiên cứu có liên quan đến đánh giá chất lượng dịch vụ của một số loại hình dịch vụ, đồng thời chỉ ra mối liên hệ giữa chất lượng dịch vụ và công tác mở rộng thị phần của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, từ đó lựa chọn mô hình nghiên cứu của luận văn. - Kết quả nghiên cứu chỉ ra, các yếu tố trên đều có ảnh hưởng một cách tích cực tới chất lượng dịch vụ của NAPAS, với thứ tự là tính ổn định ảnh hưởng lớn nhất, tính thân thiện ảnh hưởng lớn thứ hai, tính hiệu quả ảnh hưởng lớn thứ ba, tính nhất quán ảnh hưởng lớn thứ tư, cuối cùng là tính an toàn. Cũng có một mối liên hệ được chỉ ra giữa sự hài lòng của khách hàng, với khả năng mở rộng thị ...

 • 00051000261.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huyền Nhung;  Advisor: Bùi, Quang Hưng (2018)

 • - Trước xu hướng phát triển các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, tại Việt Nam, trong những năm vừa qua, chính phủ và Ngân hàng nhà nước, các ban, ngành và toàn ngành Ngân hàng cũng đã nỗ lực để triển khai thúc đẩy thanh toán thẻ, trong đó bao gồm dịch vụ thanh toán qua POS. Tuy nhiên thực tế triển khai phát triển thanh toán POS tại Việt Nam vẫn còn hạn chế, người dân chủ yếu vẫn sử dụng tiện mặt để giao dịch, mua bán. - Luận văn đã chỉ ra được thực trạng thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ (POS) tại Việt Nam, những khó ngăn, bất cập và hạn chế trong việc phát triển thúc đẩy thanh toán qua POS toàn thị trường nói chung và công ty Napas, ...

 • 00051000259.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Tùng;  Advisor: Ngô, Vi Dũng (2018)

 • Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tích cực, cũng như các rào cản đến quá trình ứng dụng phần mềm Quản trị quan hệ khách hàng tại một số doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ tại Việt Nam. Kết quả sơ bộ cho thấy các doanh nghiệp mới thành lập rất tập trung và ứng dụng khá hiệu quả các tính năng mới liên quan đến Marketing nền tảng đám mây của các ứng dụng Quản trị quan hệ khách hàng, tuy nhiên lại thiếu góc nhìn tổng thể dẫn đến chủ yếu tập trung tìm kiếm khách hàng mới mà không thực sự phát triển được mối quan hệ với khách hàng sẵn có. Ngược lại, ở nhóm doanh nghiệp đã thành lập trên 5 năm, quan hệ với khách hàng quan trọng được duy trì và phát triển tốt nhưng chủ ...

 • 00051000257.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Năng Lực;  Advisor: Trần, Huy Phương (2018)

 • - Tổng hợp, tóm tắt lý thuyết về chiến lược, chiến lược marketing, các bước trong quy trình xây dựng chiến lược marketing và các công cụ cần sử dụng như phân tích SWOT, PEST, 5 force models… - Phân tích môi trường bên trong, bên ngoài, đánh giá hiện trạng của công ty Vnshop: Phân tích môi trường bên ngoài như môi trường vĩ mỗ, các đối thủ, thị trường và khách hàng. Qua đó lập các ma trận phân tich IFE, EFE, phân tích SWOT. - Đưa ra chiến lược marketing cho VNShop dựa trên các phân tích bên trên: Gồm định vị chiến lược, chiến lược mở rộng kênh nhằm tăng lượng khách hàng tiềm năng của công ty.

 • 00051000256.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Đức Trung;  Advisor: Trịnh, Ngọc Huy (2018)

 • Kết quả của luận văn là hệ thống hóa lý luận về dịch vụ Tài chính Bưu chính, tập trung nghiên cứu về những vấn đề lý luận có liên quan đến nội dung nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ Tài chính Bưu chính và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh loại dịch vụ này Nghiên cứu làm rõ những nét cơ bản về thực trạng hoạt động nâng cao hiệu quả dịch vụ Tài chính Bưu chính của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong các giai đoạn trước đây. Từ đó đưa ra những hạn chế cũng như kết quả đạt được trong kinh doanh dịch vụ này tại Tổng công ty. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ Tài chính Bưu chính của Tổng công Bưu điện Việt Nam trong thời gian tới.<...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 213

HSB - Master Theses : [213]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 213
 • 00051000274.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Giáp, Văn Tiệp;  Advisor: Trần, Huy Phương (2018)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về năng lực canh tranh của doanh nghiệp - Nghiên cứu một số kinh nghiệm quốc tế và kinh nghiệm của các tập đoàn kinh tế khác của Việt Nam, rút ra bài học về năng lực cạnh tranh. - Làm rõ năng lực cạnh tranh của công ty CPĐT newland, đánh giá thành công, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng đó - Đưa ra các định hướng, tìm kiếm và đề xuất giải pháp hữu hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty newland trong thời gian tới.

 • 00051000270.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Trọng Thủy;  Advisor: Trịnh, Trọng Huy (2017)

 • Kết quả của luận văn là Hệ thống hóa vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa doanh nghiệp và mô hình văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng Việt Nam thịnh vượng – VP Bank. Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng Việt Nam thịnh vượng – VP Bank.

 • 00051000264.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Bích Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thắng (2017)

 • Luận văn đã tổng hợp các lý thuyết và mô hình nghiên cứu có liên quan đến đánh giá chất lượng dịch vụ của một số loại hình dịch vụ, đồng thời chỉ ra mối liên hệ giữa chất lượng dịch vụ và công tác mở rộng thị phần của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, từ đó lựa chọn mô hình nghiên cứu của luận văn. - Kết quả nghiên cứu chỉ ra, các yếu tố trên đều có ảnh hưởng một cách tích cực tới chất lượng dịch vụ của NAPAS, với thứ tự là tính ổn định ảnh hưởng lớn nhất, tính thân thiện ảnh hưởng lớn thứ hai, tính hiệu quả ảnh hưởng lớn thứ ba, tính nhất quán ảnh hưởng lớn thứ tư, cuối cùng là tính an toàn. Cũng có một mối liên hệ được chỉ ra giữa sự hài lòng của khách hàng, với khả năng mở rộng thị ...

 • 00051000261.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huyền Nhung;  Advisor: Bùi, Quang Hưng (2018)

 • - Trước xu hướng phát triển các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, tại Việt Nam, trong những năm vừa qua, chính phủ và Ngân hàng nhà nước, các ban, ngành và toàn ngành Ngân hàng cũng đã nỗ lực để triển khai thúc đẩy thanh toán thẻ, trong đó bao gồm dịch vụ thanh toán qua POS. Tuy nhiên thực tế triển khai phát triển thanh toán POS tại Việt Nam vẫn còn hạn chế, người dân chủ yếu vẫn sử dụng tiện mặt để giao dịch, mua bán. - Luận văn đã chỉ ra được thực trạng thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ (POS) tại Việt Nam, những khó ngăn, bất cập và hạn chế trong việc phát triển thúc đẩy thanh toán qua POS toàn thị trường nói chung và công ty Napas, ...

 • 00051000259.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Tùng;  Advisor: Ngô, Vi Dũng (2018)

 • Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tích cực, cũng như các rào cản đến quá trình ứng dụng phần mềm Quản trị quan hệ khách hàng tại một số doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ tại Việt Nam. Kết quả sơ bộ cho thấy các doanh nghiệp mới thành lập rất tập trung và ứng dụng khá hiệu quả các tính năng mới liên quan đến Marketing nền tảng đám mây của các ứng dụng Quản trị quan hệ khách hàng, tuy nhiên lại thiếu góc nhìn tổng thể dẫn đến chủ yếu tập trung tìm kiếm khách hàng mới mà không thực sự phát triển được mối quan hệ với khách hàng sẵn có. Ngược lại, ở nhóm doanh nghiệp đã thành lập trên 5 năm, quan hệ với khách hàng quan trọng được duy trì và phát triển tốt nhưng chủ ...

 • 00051000257.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Năng Lực;  Advisor: Trần, Huy Phương (2018)

 • - Tổng hợp, tóm tắt lý thuyết về chiến lược, chiến lược marketing, các bước trong quy trình xây dựng chiến lược marketing và các công cụ cần sử dụng như phân tích SWOT, PEST, 5 force models… - Phân tích môi trường bên trong, bên ngoài, đánh giá hiện trạng của công ty Vnshop: Phân tích môi trường bên ngoài như môi trường vĩ mỗ, các đối thủ, thị trường và khách hàng. Qua đó lập các ma trận phân tich IFE, EFE, phân tích SWOT. - Đưa ra chiến lược marketing cho VNShop dựa trên các phân tích bên trên: Gồm định vị chiến lược, chiến lược mở rộng kênh nhằm tăng lượng khách hàng tiềm năng của công ty.

 • 00051000256.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Đức Trung;  Advisor: Trịnh, Ngọc Huy (2018)

 • Kết quả của luận văn là hệ thống hóa lý luận về dịch vụ Tài chính Bưu chính, tập trung nghiên cứu về những vấn đề lý luận có liên quan đến nội dung nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ Tài chính Bưu chính và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh loại dịch vụ này Nghiên cứu làm rõ những nét cơ bản về thực trạng hoạt động nâng cao hiệu quả dịch vụ Tài chính Bưu chính của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong các giai đoạn trước đây. Từ đó đưa ra những hạn chế cũng như kết quả đạt được trong kinh doanh dịch vụ này tại Tổng công ty. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ Tài chính Bưu chính của Tổng công Bưu điện Việt Nam trong thời gian tới.<...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 213