HSB - Master Theses : [168]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 168
 • A_L0_00028_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Do, Thi Quynh An;  Advisor: Tran, Phuong Lan; Chu, Thanh (2007)

 • 109 p. + CD ROM; Nghiên cứu và ứng dụng một vài mô hình toán học trong việc ra quyết định đầu tư ngắn hạn trong tài sản lưu động như: mô hình quyết định tồn quỹ tiền mặt, mô hình quyết định tồn kho và mô hình quyết định khoán phải thu hay chính sách bán chịu hàng hóa. Nghi (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Business Administration -- Khoa Quản trị kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • V_L0_02625_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hợp;  Advisor: Nguyễn, Thị Thư, người hướng dẫn (2009)

 • 98 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Chương 1: Một số vấn đề lý luận về kiểm soát nội bộ và chất lượng kiểm soát nội bộ trong NHTM. Chương 2: Thực trạng hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Vietcombank. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ tại Vietcombank; Electronic Resources

 • A_L0_00072_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải Hà;  Advisor: McAlvanah, Edward, người hướng dẫn; Tạ, Ngọc Cầu, người hướng dẫn (2010)

 • 64 p. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Nghiên cứu lý thuyết chiến lược kinh doanh. Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho công ty Hyundai Vietnam, tìm ra giải pháp tối ưu nhất giúp Hyundai Vietnam áp dụng vào thực tế tại thị trường Việt Nam, vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt và trở thàn (...); Electronic Resources

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 168

HSB - Master Theses : [168]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 168
 • A_L0_00028_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Do, Thi Quynh An;  Advisor: Tran, Phuong Lan; Chu, Thanh (2007)

 • 109 p. + CD ROM; Nghiên cứu và ứng dụng một vài mô hình toán học trong việc ra quyết định đầu tư ngắn hạn trong tài sản lưu động như: mô hình quyết định tồn quỹ tiền mặt, mô hình quyết định tồn kho và mô hình quyết định khoán phải thu hay chính sách bán chịu hàng hóa. Nghi (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Business Administration -- Khoa Quản trị kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • V_L0_02625_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hợp;  Advisor: Nguyễn, Thị Thư, người hướng dẫn (2009)

 • 98 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Chương 1: Một số vấn đề lý luận về kiểm soát nội bộ và chất lượng kiểm soát nội bộ trong NHTM. Chương 2: Thực trạng hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Vietcombank. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ tại Vietcombank; Electronic Resources

 • A_L0_00072_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải Hà;  Advisor: McAlvanah, Edward, người hướng dẫn; Tạ, Ngọc Cầu, người hướng dẫn (2010)

 • 64 p. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Nghiên cứu lý thuyết chiến lược kinh doanh. Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho công ty Hyundai Vietnam, tìm ra giải pháp tối ưu nhất giúp Hyundai Vietnam áp dụng vào thực tế tại thị trường Việt Nam, vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt và trở thàn (...); Electronic Resources

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 168