Xây dựng chiến lược kinh doanh - nghiên cứu tình huống công ty cổ phần xây lắp bưu điện (CPT)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54818Xây dựng chiến lược kinh doanh - nghiên cứu tình huống công ty cổ phần xây lắp bưu điện (CPT)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54818