Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54847Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54847