Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54874
Title: Phân tích thực trạng tài chính công ty cổ phần sách - thiết bị trường học Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60.34.05
Authors: Nguyễn, Đại Thắng, Người hướng dẫn
Lê, Thị Thuý Hằng
Keywords: Hạch toán kinh doanh;Quản lý tài chính;Tài chính;Tài chính doanh nghiệp
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: Electronic Resources
102 tr. + Đĩa mềm + tóm tắt
Hệ thống hoá những vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp như: thông tin, phương pháp, nội dung và các nhân tố ảnh hưởng trong phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tài chính tại Công ty cổ ph (...)
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54874
Appears in Collections:HSB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01472_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.